Praktische zaken

Kosten en vergoedingen

Met de meeste zorgverzekeraars heb ik een overeenkomst, zowel voor de GB GGZ als voor S GGZ. Deze zorgverzekeraars zijn Zilveren Kruis, De Frieslander, Menzis, Caresq, VRZ en CZ. Bij CZ heb ik alleen voor BG GGZ een contract. Met VGZ heb ik helaas geen overeenkomst, mocht u toch bij VGZ verzekerd zijn, raad ik u om contact met uw zorgverzekeraar op te nemen.

Bij een overeenkomst worden de kosten van uw behandeling direct gedeclareerd aan uw zorgverzekeraar.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben.

De vergoeding wordt gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC’s). Mijn  praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit: www.nza.nl

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

U kunt de kosten ook zelf betalen.

Indien er geen sprake is van een vermoedelijke ‘stoornis’ of klachten welke buiten het basispakket vallen (zie onverzekerde zorg OZP) kunt u een afspraak maken voor een enkel consult zonder verwijsbrief. Het tarief bedraagt € 98,= per consult (zie NZa tarieven). Een relatiegesprek bedraagt € 135,=.

Niet verzekerde zorg

Voor een aantal klachten en behandelvormen is de vergoeding geschrapt; dit geldt onder meer voor overspannenheid, burnout, relatieproblemen, en relatietherapie. Tijdens het kennismakingsgesprek kan ik u hierover meer duidelijkheid en informatie verschaffen. Als u besluit om de behandeling te starten, zal dit op eigen kosten zijn. Het tarief dat ik hiervoor hanteer is 100 euro per gesprek.

Afspraken afzeggen

Een gemaakte afspraak kunt u minimaal 24 uur vooraf telefonisch kosteloos annuleren (niet in het weekend). Bij een late annulering (binnen 24 uur) of ‘no-show’ wordt een tarief van

€ 65,= in rekening gebracht. Het komt nogal eens voor dat men bijvoorbeeld de afspraak vergeet of op het laatste moment de afspraak wil verzetten. De voor u gereserveerde tijd, kan dan niet meer voor een andere behandeling worden gebruikt. De betreffende behandelaar mag deze tijd niet declareren bij de zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor een verzuimnota. Deze kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Mocht u verhinderd zijn om op de praktijklocatie te komen, dan is een telefonisch consult mogelijk tijdens de gereserveerde tijd.

Beroepscode

Een psychotherapeut heeft regels waar hij zich in de uitvoering van zijn beroep aan moet houden. Deze zogenaamde beroepscode kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten: www.lvvp.info.

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO)

Wanneer u in psychotherapie gaat is er officieel sprake van een wettelijke overeenkomst met uw therapeut. Dat wil zeggen dat u als zorgontvanger rechten en plichten hebt. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Het DBC- Informatie Systeem (DIS)

Alle psychotherapeuten (en veel andere (para-)medici) zijn verplicht met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) te werken. Een deel van de DBC-informatie gaat van uw therapeut naar de zorgverzekeraar, zodat betaling kan plaatsvinden. Hierbij heeft de zorgverzekeraar de plicht om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan en uw privacy te waarborgen.
Aan het eind van een behandeling moeten geanonimiseerde, versleutelde gegevens van de DBC, naar het DBC-Informatie Systeem (DIS) gestuurd worden. Deze informatie wordt gebruikt voor de statistiek en kostenbeheersing van medische behandelingen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of therapeut dan hopen we natuurlijk dat u naar ons toe zult komen zodat we het samen kunnen proberen op te lossen.
Als we er samen niet uit komen dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten waarbij wij zijn aangesloten ( www.lvvp.info).

Kwaliteitsstatuut:

De kwaliteitsstatuten van de therapeuten zijn in papieren versie op de praktijk aanwezig ter inzage.